So sánh các kế hoạch khác nhau

Có nhiều tổ chức tài chánh đã được cấp giấy phép để cung cấp RESP. Các tổ chức này đều khác nhau. Sơ đồ dưới đây so sánh các kế hoạch của 10 tổ chức chính cung cấp RESP. Muốn xem danh sách tất cả các tổ chức cung cấp RESP xin xem mục Cách tìm một tổ chức cung cấp RESP. Muốn quyết định xem tổ chức nào thích hợp quí vị cần chú ý tới các điểm như tiền lệ phí phải trả, quí vị phải đóng vào trương mục bao nhiêu tiền, quí vị có những sự lựa chọn gì.

Chọn đúng Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký

Thể thức mở trương mục RESP

Chi tiết về trợ cấp hiện có của chính phủ