Pagsisimula

Mga Tanong

 1. Bakit kailangang gamitin ko ang online na aplikasyon ng SmartSAVER’s Start My RESP (Simulan ang AkingRESP) ng SmartSAVER sa halip sa pagpunta ng diretso sa aking pinansyal na institusyon?

  Kailangan mong simulan ang iyong RESP kung saan ka pinaka-komportable. Ang Start MyRESP (Simulan ang AkingRESP) ay nagbibigay ng ginhawa sa paggamit ng online, isang proseso na madaling gamitin at isang direktang koneksyon sa mga tagapagbigay ng RESP na nag-aalok ng walang-bayad na RESP na walang pinakamaliit na kontribusyon. Maaari mo rin hilingin ang parehong mga RESP sa pagbibisita ng personal ang alinman sa aming mga kasosoyo na mga pinansyal na institusyon.

 2. Paano kung ang aking pinansyal na institusyon ay walang opsyon sa Start My RESP (Simulan ang AkingRESP)?

  Hindi kailangan na ikaw ay kasalukuyan isang kustomer ng alinman sa aming mga kasosyo na pinansyal na institusyon upang kumpletuhin ang aplikasyon ng Start MyRESP (Simulan ang AkingRESP). Maari kang magbukas ng isang akount sa alinmang tagapagbigay ng RESP upang makatanggap ng Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada).

  Bilang kahalili, maaari kang makipag-ugnay sa iyong kasalukuyang pinansyal na institusyon upang hilingin sila na tumulong sa iyo na magsimula ng isang RESP upang makatanggap ng Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada).

 3. Kailan tatawagan ako ng pinansyal na institusyon?

  Ang iyong aplikasyon ay direkta ipapadala sa iyong piniling pinansyal na institusyon. Sa sandaling ipinasok mo ang iyong aplikasyon maaaring mong asahan na makikipag-ugnay sa iyo ang pinansyal na institusyon sa loob ng 2-3 mga araw ng negosyo. Kung ikaw ay nagpasok ng isang aplikasyon at ikaw ay nag-aalala na hindi ka sinasagot, mangyari makipag-ugnay sa SmartSAVER sa pamamagitan ng email sa info@smartsaver.org o sa pagtawag sa 1-855-RESP-CLB (737-7252)

 4. Mayroon na akong isang RESP. Maaari ba akong makakuha ng Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada)?

  Kung mayroon kang isang RESP, maaari na mayroon kang Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada). Upang malaman ito makipag-ugnay sa iyong tagapagbigay ng RESP.

 5. Sino makakagamit ng Start My RESP (Simulan ang AkingRESP)?

  Ang Start My RESP (Simulan ang AkingRESP) ay nilikha upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga karapat-dapat na pamilya ng Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada). Upang malaman ng higit pa tungkol sa pagiging karapat-dapat sa Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada), mag-klik dito.

 6. Sino ang maaari kong kausapin tungkol sa aplikasyon ng Start My RESP (Simulan ang AkingRESP) sa SmartSAVER.org?

  Mangyari makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa info@smartsaver.org o sa pagtawag sa 1-855-RESP-CLB (737-7252). Suporta mula sa isang tao sa mga serbisyo sa pagsasalin ay magagamit Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon.

 7. Ano ang iyong gagawin sa aking personal na impormasyon at paano ito itatago?

  Ang iyong personal na impormasyon ay ligtas na ipapadala lamang sa pinansyal na institusyon na pinili mo upang buksan ang iyong RESP. Ang SmartSAVER ay hindi nagtatago ng sensitibong personal na impormasyon tulad ng mga Social Insurance Number. Para sa karagdagang impormasyon kung paano namin pinangangasiwaan ang iyong personal na impormasyon, mangyari tignan ang aming Privacy Policy (Patakaran sa Pribado).

 8. Magkano ang gastos sa pagbukas ng RESP ginagamit ang Start My RESP ((Simulan ang AkingRESP)?

  Walang gastos upang magbukas ng isang RESP gamit ang online na aplikasyon ng Start My RESP ((Simulan ang AkingRESP) ng SmartSAVER. Ang SmartSAVER ay nagkikipag-sosyo lamang sa mga tagapagbigay ng RESP na nag-aalok ng mga RESP na walang kabayaran sa pagtayo ng akount, sa pagpapalista o taunan kabayaran at walang pinakamaliit na kontribusyon kinakailangan. Hindi kinakailangan na mag-ambag ka ng anumang pera sa RESP ng iyong anak upang makatanggap ng Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada).

 9. Ano ang mga kailangan malaman?

  Ang Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada) ay maaari gamitin lamang sa edukasyon pagkatapos ng haiskul at dapat gamitin sa loob ng 36 taon. Kung ang bata ay hindi nag-aral pagkatapos ng haiskul, ang Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada) at anumang natutugma na mga gawad ay dapat ibalik sa Gobyerno. Anumang mga kontribusyon na maaari mong ilagay sa RESP ng iyong anak ay palaging mananatili inyong ari-arian at palaging ibabalik sa iyo.