Libreng Pera pang-Edukasyon

Mga Pamigay na Perang Panlalawigan

Ang BC Pamigay na Perang Pag-iipon sa Pagsasanay at Edukasyon (BCTraining and Education Savings Grant)

Ang Pamahalaan ng BC ay ngayon nag-aalok ng isang-beses ng $1,200 pamigay na perang pag-iipon sa lahat ng mga bata sa BC nasa pagitan ng 6 at 9 taong gulang. Upang tiyakin na matanggap mo itong libreng pera, ang inyong anak ay dapat mayroong isang RESP akount. Hindi mo kailangang maglagay ng inyong sariling pera sa RESP upang makuha itong pera mula sa Pamahalaan ng BC. Kung ang inyong anak ay karapat-dapat para sa Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada (Canada Learning Bond), maari mong makuha ang parehong pamigay na pera ng libre!

Maari bang Kumuha ng BC pamigay na pera ang Inyong Anak?

Lahat ng mga batang ipinanganak ng o pagkatapos ng Enero 1, 2006, at ang kanilang magulang o legal na tagapag-alaga ay nakatira sa BC sa panahon ng aplikasyon ay maaaring makakuha ng BC pamigay na pera.

Paano Kong Makukuha ang BC pamigay na pera ng Aking Anak?

Upang makakuha ng BC pamigay na pera, magbukas ng isang RESP akount kung saan maaaring mag-deposito ng pera ang Pamahalaan. Pagkatapos ay mag-aplay para sa BC pamigay na pera sa inyong tagapagbigay ng RESP sa oras na ang inyong anak ay naging 6 na taong gulang. Kailangang mag-aplay ka bago ang iyong anak ay naging 9 na taong gulang.

Ang SmartSAVER ba ay Maaaring Tulungan Ako sa Pagkuha ng BC pamigay na pera?

Oo! Ang online na aplikasyon ng SmartSAVER ay makakatulong sa inyo na mag-aplay para sa Canada Learning Bond at BC pamigay na pera. Ang aming mga kasosyong bangko ay ngayon nagtatayo ng bagong pamigay na pera. Pinamamahala namin ang kanilang progreso at kami ay makikipag-ugnay sa inyo kung may anumang karagdagang mga hakbang na kinakailangan upang tiyakin na ang inyong anak ay makakakuha ng libreng BC pamigay na pera.

Ano Kung Ang Aking Anak ay Halos 9 na Taong Gulang Ngayon?

Ang Pamahalaan ng BC ay nagbigay ng palugit sa huling araw ng aplikasyon para sa mga bata na papalapit ang ika-9 na kaarawan. Tignan dito para sa listahan ng mga huling araw ng aplikasyon.

Ang Alberta Centennial Pamigay na Perang Pag-iipon Pang Edukasyon (Alberta Centennial Education Savings Grant) - ay nagtapos ng Hulyo 31, 2015