Ihambing ang Mga Plano

Mga Walang-Gastos na RESP sa SmartSAVER.org

Ang SmartSAVER ay ginagawa ng mas madali para sa iyo na magsimula ng isang RESP at makatanggap ng Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada) sa pamamagitan lamang ng paglalakad sa mga tagapagbigay ng RESP na nagbibigay ng pinaka nagsusunud-sunurang uri na plano: isang indibidwal na RESP na may:

  • Walang pagtatayo ng akount, paglilista o taunang bayad; at
  • Walang pinakakaunting kontribusyon na pangangailangan.

Simulan ang iyong RESP sa isa sa sumusunod na tagapagbigay ng RESP ginagamit ang online aplikasyon ng SmartSAVER.

Mga Tagapagbigay ng RESP: Kung kayo ay nag-aalok ng indibidwal na RESP na nagsisingil ng walang pagtatayo ng akount, paglilista o taunang bayad at kinakailangang walang pinakakaunting kontribusyon, makipagugnay sa SmartSAVER upang sumali sa programa.