چگونه شروع کنید

چگونه یک فراهم کننده RESP پیدا کنید

سازمان های مالی مجاز بسیاری وجود دارند که RESP عرضه می کنند، ولی با یکدیگر متفاوت هستند. لیست کامل عرضه کنندگانی که از نظر دولت کانادا رسمیت دارند را مشاهده کنید.

تمام RESP ها یکسان نیستند. SmartSAVER هیچ عرضه کننده بخصوصی را را برای تهیه RESP توصیه نمی کند. SmartSAVER پیشنهاد می کند که قبل از تصمیم گیری برای انتخاب یک عرضه کننده RESP ، برنامه های آنها را با هم مقایسه کنید. برای کمک به شروع کار، چند عرضه کننده RESP با خصوصیات زیر معرفی می شوند:

  • بدون هزینه ثبت نام
  • بدون هزینه سالانه
  • بدون حداقل مشارکت

Bank of Nova Scotia ( 966k PDF File)

Royal Bank of Canada ( 374k PDF File)

Bank of Montreal ( 200k PDF File)

TD Canada Trust ( 174k PDF File)

Canadian Imperial Bank of Commerce ( 1.1mb PDF File)

Canadian Scholarship Trust Plan ( 424k PDF File)

لطفا توجه داشته باشید که برخی از عرضه کنندگان ذکر شده ممکن است با برنامه SmartSAVER مرتبط باشند؛ جزئیات بیشتر را می توان در شرکای ما. یافت. SmartSAVER عرضه کنندگان ذکر شده را بر اساس ضوابط تعیین شده فوق معرفی کرده است و هیچ ضابطه ای به غیر از این ضوابط مد نظر نبوده است.