So sánh Các Chương trình

Hiểu Các Chương Trình Theo Nhóm

SmartSAVER nhận được nhiều thắc mắc về một loại chương trình RESP hơn bất cứ những gì khác: RESP theo nhóm (group RESP) hoặc kế hoạch học bổng (scholarship plan).

Chương trình RESP theo nhóm có thể khác với các chương trình RESP của cá nhân theo một số cách. Tuy nhiên, sự khác biệt chủ yếu dưới đây, như được trình bày bởi Hiệp hội Các Nhà Cung Cấp Chương Trình RESP của Canada (RESP Dealers Association of Canada) có thể giúp làm sáng tỏ vấn đề:

Chương trình RESP theo nhóm khuyến khích việc tiết kiệm một cách có kỷ luật và sẽ có lợi cho các gia đình nào có thể đóng góp tiền vào quỹ theo một lịch trình đều đặn.

Chương trình RESP của Cá nhân cung cấp các sự chọn lựa tiết kiệm linh động hơn và sẽ có lợi cho những gia đình nào không thể cam kết đóng góp tiền vào quỹ theo một lịch trình đều đặn.

Chương trình theo nhóm là các sự đầu tư tài chánh phức tạp và đòi hỏi sự cam kết đóng góp tiền một cách lâu dài. Nếu quý vị nghĩ đến việc mở một chương trình RESP theo hình thức nhóm, hãy bắt đầu bằng cách xem bản tóm tắt về các kế hoạch này. Các bản tóm tắt mà mỗi cơ quan tài chánh cung cấp chương trình RESP được yêu cầu phải phải cống hiến, sẽ giúp quý vị có một cái nhìn khái quát của mỗi chương trình khác nhau, kể cả các lệ phí quý vị phải trả và các rủi ro cho việc đầu tư của quý vị.

C.S.T. Consultants Inc.

Children's Education Funds

Global

Heritage Education Funds

Knowledge First Financial

Universitas