Bắt đầu Như Thế Nào

Xin số Bảo hiểm Xã hội (Social Insurance Number) như thế nào

Muốn mở trương mục RESP, quí vị và con của quí vị phải có số Bảo hiểm Xã hội (Social Insurance Number). Số Bảo hiểm Xã hội là số chỉ cấp cho quí vị; quí vị cần có số này để làm việc tại Ca-na-đa hay để nhận các phúc lợi của chính phủ.

Xin xem thêm tài liệu về Số Bảo hiểm Xã hội do chính phủ Ca-na-đa phát hành ở đây.

Lấy mẫu đơn xin Số Bảo hiểm Xã hội ở đây.
Tiếng Anh
Tiếng Pháp

Muốn biết thêm chi tiết về việc xin Số Bảo hiểm Xã hội, xin vào trang Service Canada hay điện thoại số +1 800 206-7218