Khởi sự

Thắc mắc

 1. Tại sao tôi nên dùng mẫu đơn Start My RESP (Bắt đầu mở quỹ RESP của tôi) của SmartSAVER trực tuyến trên mạng thay vì trực tiếp đến ngân hàng của mình?

  Quý vị nên khởi sự quỹ RESP của mình theo cách nào quý vị cảm thấy thoải mái nhất. Bắt đầu My RESP cung cấp sự tiện lợi của việc làm đơn trên mạng, thủ tục thân thiện cho người sử dụng và được trực tiếp nối kết với các cơ quan cung cấp RESP hoàn toàn không tính lệ phí mở quỹ cũng như không buộc phải đóng góp số tiền tối thiểu. Quý vị cũng có thể hỏi về cùng những chương trình RESP này bằng cách đích thân đến bất cứ cơ sở tài chánh nào có hợp tác với chúng tôi.

 2. Nếu cơ quan tài chánh của tôi không phải là một sự chọn lựa để bắt đầu mở quỹ RESP thì sao?

  Quý vị không cần phải là một thân chủ của bất cứ cơ quan tài chánh nào có hợp tác với chúng tôi để hoàn tất mẫu đơn Start My RESP. Quý vị có thể mở một trương mục với bất cứ cơ quan tài chánh nào có cung cấp chương trình RESP để nhận Trái phiếu Học vấn của Canada (Canada Learning Bond).

  Ngoài ra, quý vị có thể liên lạc với ngân hàng hiện thời của mình để yêu cầu họ giúp quý vị bắt đầu mở trương mục RESP để nhận Trái phiếu Học vấn của Canada.

 3. Khi nào cơ quan tài chánh sẽ gọi cho tôi?

  Mẫu đơn của quý vị được trực tiếp chuyển đến ngân hàng quý vị chọn. Khi quý vị đã nộp đơn, ngân hàng có thể sẽ liên lạc với quý vị trong vòng 2 – 3 ngày làm việc. Nếu quý vị đã nộp đơn và lo ngại vì không thấy ai gọi cho mình, xin liên lạc với SmartSAVER qua thư điện tử (email) tại info@smartsaver.org hoặc bằng cách gọi 1-855-RESP-CLB (737-7252)

 4. Tôi đã có một trương mục RESP. Tôi có thể xin được Trái phiếu Học vấn của Canada hay không?

  Nếu quý vị đã có một trương mục RESP, quý vị co thể đã nhận được Trái phiếu Học vấn của Canada. Xin liên lạc với cơ quan mở quỹ RESP của quý vị để tìm hiểu.

 5. Ai có thể sử dụng Start My RESP?

  Start My RESP đã được lập ra để đáp ứng nhu cầu của những gia đình hội đủ điều kiện nhận Trái phiếu Học vấn của Canada. Để tìm hiểu thêm về vấn đề hội đủ điều kiện nhận Trái phiếu Học vấn của Canada, xin bấm vào đây.

 6. Tôi có thể hỏi ai về mẫu đơn Start My RESP trên trang mạng SmartSAVER.org?

  Xin liên lạc chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử (email) cho info@smartsaver.org hoặc gọi chúng tôi ở số 1-855-RESP-CLB (737-7252). Sẽ có người trực tiếp trả lời quý vị đồng thời có sẵn dịch vụ thông dịch, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

 7. Quý vị sẽ làm gì với thông tin cá nhân của tôi và thông tin đó được cất giữ ra sao?

  Thông tin cá nhân của quý vị được chuyển một cách an toàn đến ngân hàng quý vị đã chọn để mở trương mục RESP của mình. SmartSAVER không lưu giữ thông tin nhạy cảm của cá nhân như Số An Sinh Xã Hội. Để biết thêm chi tiết về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân quý vị như thế nào, xin xem Chính sách về vấn đề đời tư của chúng tôi.

 8. Phải trả bao nhiêu tiền để mở trương mục RESP bằng cách sử dụng Start My RESP?

  Không phải trả bất cứ một khoản tiền nào cho việc mở trương mục RESP bằng cách dùng mẫu đơn trực tuyến trên mạng Start My RESP của SmartSAVER. SmartSAVER độc quyền cộng tác với các cơ sở tài chính cung cấp quỹ RESP hoàn toàn không tính lệ phí mở quỹ, lệ phí ghi danh hoặc lệ phí thường niên và cũng không đòi hỏi phải đóng góp số tiền tối thiểu nào. Quý vị không bị bắt buộc phải đóng góp bất cứ khoản tiền nào vào quỹ RESP của con quý vị để nhận Trái phiếu Học vấn của Canada.

 9. Vậy điều kiện là gì?

  Trái phiếu Học vấn của Canada chỉ có thể được sử dụng cho việc học hậu trung học và bắt buộc phải dùng trong vòng 36 năm. Nếu đứa trẻ không tiếp tục việc học hậu trung học, Trái phiếu Học vấn của Canada và bất cứ số tiền nào chính phủ bù thêm cho trẻ phải được trả lại cho chính phủ. Bất cứ khoản tiền nào quý vị có thể đã đóng góp vào quỹ RESP của con mình vẫn luôn luôn là tiền của quý vị và sẽ luôn luôn được trả lại cho quý vị.