Trợ giúp học vấn miễn phí

Các Trợ Cấp Của Tỉnh Bang

Trợ Cấp Tiết Kiệm Đào Tạo Và Giáo Dục Của BC (BC Training and Education Savings Grant)

Chính phủ BC hiện đang cho duy nhất một lần số tiền trợ cấp tiết kiệm $1,200 cho tất cả trẻ em từ 6 đến 9 tuổi tại BC. Để chắc chắn quý vị nhận được số tiền cho không này, con quý vị phải có một tài khoản RESP. Quý vị không phải bỏ vào bất cứ khoản tiền nào của riêng mình vào RESP để nhận số tiền này từ Chính phủ BC. Nếu con quý vị hội đủ điều kiện nhận nhận Trái Phiếu Học Vấn Canada (Canada Learning Bond), quý vị có thể nhận cả hai khoản trợ cấp hoàn toàn miễn phí!

Con Quý Vị Có Thể Nhận Trợ Cấp Của BC Hay Không?

Tất cả trẻ em sinh ngày hoặc sau ngày 1 tháng Giêng, 2006, mà cha hay mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp sống tại BC vào thời điểm làm đơn có thể nhận trợ cấp của BC.

Làm Thế Nào Để Tôi Nhận Được Trợ Cấp Của BC Dành Cho Con Tôi?

Để nhận được trợ cấp của BC, hãy mở một tài khoản RESP để Chính phủ có thể bỏ tiền vào. Sau đó nộp đơn xin trợ cấp của BC với cơ quan cung cấp tài khoản RESP của quý vị khi con quý vị được 6 tuổi. Quý vị phải nộp đơn trước khi con mình được 9 tuổi.

SmartSAVER Có Thể Giúp Tôi Xin Trợ Cấp Của BC Hay Không?

Có! Đơn xin trực tuyến trên mạng của SmartSAVER sẽ giúp quý vị nộp đơn xin Trái Phiếu Học Vấn Canada và trợ cấp của BC. Các đối tác ngân hàng của chúng tôi đang chuẩn bị cho việc nhận số tiền trợ cấp mới. Chúng tôi đang theo dõi sự tiến bộ của họ và sẽ liên lạc với quý vị nếu phải thực hiện thêm các bước nào khác để bảo đảm con quý vị nhận tiền trợ cấp cho không của BC.

Nếu Con Tôi Bây Giờ Đã Gần 9 Tuổi Thì Sao?

Chính phủ BC đã gia hạn hạn chót nộp đon cho các trẻ em sắp được 9 tuổi. Hãy bấm vào đây để có danh sách các ngày cuối cùng để nộp đơn.

Trợ Cấp Tiết Kiệm Học Vấn Trăm Năm Của Alberta (Alberta Centennial Education Savings Grant) - đã chấm dứt vào ngày 31 tháng Bảy, 2015