So sánh Các Chương trình

Các chương trình RESP không có lệ phí trên SmartSAVER.org

SmartSAVER tạo dễ dàng hơn để quý vị bắt đầu mở quỹ RESP và nhận Trái phiếu Học vấn Canada bằng cách chỉ làm việc với những cơ quan tài chánh nào về RESP cung cấp quỹ tiết kiệm linh động nhất: chương trình RESP của cá nhân mà:

  • Không có lệ phí để lập trương mục, đăng ký hoặc phải đóng lệ phí hàng năm; và
  • Không đòi hỏi phải đóng góp số tiền tối thiểu.

Hãy bắt đầu mở quỹ RESP của quý vị với một trong những cơ quan tài chánh cung cấp chương trình RESP sau đây bằng cách dùng mẫu đơn trực tuyến Start My RESP của SmartSAVER.

Các nơi cung cấp chương trình RESP: Nếu quý vị cống hiến một chương trình RESP của cá nhân mà không tính lệ phí lập trương mục, đăng ký hoặc lệ phí thường niên và không yêu cầu phải có số tiền đóng góp tối thiểu, xin liên lạc SmartSAVER để tham gia chương trình.