Trợ giúp học vấn miễn phí

Trái phiếu Học vấn Ca-na-đa

Quí vị có thể được cho không tới $2000 để chi tiêu về giáo dục... THỰC VẬY, quí vị chỉ cần mở một trương mục RESP. Quí vị không cần phải bỏ tiền vào trương mục mà vẫn được chính phủ Ca-na-đa cho tiền. Khi quí vị mở trương mục RESP, chính phủ sẽ bỏ ngay vào đó $500 và có thể cho thêm tới $1500 khi con của quí vị tới 15 tuổi. Như vậy tức là có thể được tới $2000 để con quí vị tiếp tục học sau trung học.

Con quí vị có thể được Trái phiếu Học vấn Ca-na-đa không?

Con quí vị có thể được Trái phiếu Học vấn Ca-na-đa nếu cháu sinh từ ngày 1 tháng giêng 2004 trở về sau.

Vậy thì quí vị xin Trái phiếu Học vấn Ca-na-đa cho con hôm nay đi!

Làm thế nào xin Trái phiếu Học vấn Ca-na-đa cho con tôi?

Muốn có Trái phiếu Học vấn Ca-na-đa quí vị phải mở một trương mục RESP với một tổ chức cung cấp RESP đã được chính phủ công nhận để chính phủ có thể chuyển tiền vào đó. Quí vị và con của quí vị phải cần có số Bảo hiểm Xã hội (Social Insurance Number) để đăng ký vào một chương trình tiết kiệm về giáo dục.

Có điều kiện gì không?

Trái phiếu Học vấn Ca-na-đa chỉ được dùng để học trên trung học. KHÔNG HỌC THÌ KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG! Nếu con quí vị không tiếp tục đi học sau trung học, chính phủ sẽ thu hồi Trái phiếu Học vấn Ca-na-đa.

Xin xem thêm chi tiết trong tài liệu về  Trái phiếu Học vấn Ca-na-đa do chính phủ Ca-na-đa phát hành.

Dù con quí vị không có đủ điều kiện để nhận Trái phiếu Học vấn Ca-na-đa, quí vị vẫn được tiền chính phủ cấp cho việc học vấn của cháu. Xin xem thêm chi tiết trong tài liệu về Trợ cấp Tiết kiệm Học vấn Ca-na-đa.