Trợ giúp học vấn miễn phí

Trợ cấp Tiết kiệm Học vấn Ca-na-đa (Canada Education Savings Grant)

Trợ cấp Tiết kiệm Học vấn Ca-na-đa (CESG) là một cách khác để chính phủ Ca-na-đa cấp tiền cho con quí vị tiếp tục học sau trung học. Khi quí vị đóng tiền vào trương mục RESP, chính phủ sẽ cấp thêm để cho số tiền để dành của cháu tăng nhanh hơn.

Con tôi được bao nhiêu tiền?

Ai cũng được Trợ cấp Tiết kiệm Học vấn Ca-na-đa, nhưng chính phủ cấp thêm bao nhiêu tùy thuộc vào thu nhập thuần sau khi trả thuế của gia đình quí vị. Khi quí vị gửi tiền RESP cho con, chính phủ sẽ cấp thêm:

40% trở lên: Nếu thu nhập của quí vị dưới $45,282

30% trở lên: Nếu thu nhập của quí vị giữa $45,283 và $90,563

20% trở lên: Nếu thu nhập của quí vị trên $90,564

Mỗi cháu được tối đa là $7,200

Làm thế nào xin Trợ cấp Tiết kiệm Học vấn Ca-na-đa

Quí vị phải đóng tiền vào một trương mục RESP thì chính phủ mới cấp thêm. Quí vị và con của quí vị phải cần có số Bảo hiểm Xã hội (Social Insurance Number) để đăng ký vào một chương trình tiết kiệm về giáo dục.

Có Điều kiện gì không?

Trợ cấp Tiết kiệm Học vấn Ca-na-đa chỉ được dùng để học trên trung học. KHÔNG HỌC THÌ KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG! Nếu con quí vị không tiếp tục đi học sau trung học, chính phủ sẽ thu hồi lại số tiền đã trợ cấp.

Khởi sự