RESPs ᐁᐧᐣᒋᓭᒋᑲᑌ

ᐱᐣᑎᑫᐱᐦᐅᑯᐃᐧᐣ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᒪᐊᐧᒋᒋᑫᐦᐃᑯᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓇᐣ (RESP) ᑭᐅᓇᒋᑲᑌ ᒋᐅᐣᒋ ᐃᐧᒋᐦᐃᐣᑕᐧ ᑲᐱᒥᐃᐡᑯᓄᐊᐧᐨ.

RESPs ᐁᐧᐣᒋᓭᒋᑲᑌ

ᐅᐁᐧ ᑲᒐᑲᐧᐠ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᐣ ᑲᐃᐧᐣᑕᒪᑯᐣ ᐱᐣᑎᑫᐱᐦᐅᑯᐃᐧᐣ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᒪᐊᐧᒋᒋᑫᐦᐃᑯᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓇᐣ, ᑲᓇᑕ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᐸᑭᑎᓂᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᒥᔑᐣ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ. ᒥᓇᐧᔑᐣ ᐅᒪ ᒋᐅᐣᒋᒪᒋᔭᐣ.

ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐱᐣᑎᑫᐱᐦᐅᑯᐃᐧᐣ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᒪᐊᐧᒋᒋᑫᐦᐃᑯᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓇᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ

ᑭᔭᐱᐨ ᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᐣᑕᐣ ᐃᒪ
ᐱᐣᑎᑫᐱᐦᐅᑯᐃᐧᐣ ᐃᐡᑯᓄᐃᐧ ᒪᐊᐧᒋᒋᑫᐦᐃᑯᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓇᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ.