ᑫᑐᑕᒪᐣ ᐃᐧᔭᓂᒪᒋᑕᔭᐣ

ᑫᑐᑕᒪᐣ ᒋᑌᐱᓇᒪᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ

ᐊᐱ ᐃᐧᐸᑭᓇᒪᐣ ᒪᐊᐧᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᑭᐣ ᐁᑲᐧ ᑭᑕᐊᐧᔑᔑᑦ ᐱᓇᒪ ᑲᑫᐧᐅᐣᑎᓇᒧᐠ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ. ᐅᐁᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᑲᑭᓇ ᑲᑕᓱᐯᔑᑯᐨ ᐊᐃᐧᔭ ᒥᓇᑲᓄ ᐁᑲᐧ ᐸᐸᑲᐣ ᐃᓇᑭᐣᑕᓱᓀᔭᓂ ᑲᒥᓇᑲᓄᐨ ᐁᑲᐧ ᑭᓀᑕ ᐃᐁᐧ ᒋᔭᐸᒋᑐᔭᐣ ᐊᐱ ᐃᐧᔭᓄᑭᔭᐣ ᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᓇᐣᑕ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᑯᔭᐣ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐠ.

ᑭᔭᐱᐨ ᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᑕᐣ ᐅᒪ
ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᐣᑕᒪᑫᐃᐧᓇᐣ ᐃᐁᐧ ᐅᐣᒋ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ. ( 76k PDF File)

ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᐅᐣᒋ ᓴᑭᑕᓯᓇᐦᐃᑫᐁᐧᐸᐦᐊᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᒧᐡᑭᓀᐱᐦᐃᑲᐣ
ᒋᐁᐧᒥᑎᑯᔑᐃᐧᐱᐦᐃᑲᑌᐠ ( 100k PDF File)
ᒋᐸᑲᐧᐃᔑᐃᐧᐱᐦᐃᑲᑌᐠ ( 102k PDF File)

ᑭᔭᐱᐨ ᐃᐧᑭᑫᐣᑕᒪᐣ ᑫᑐᑕᒪᐣ ᒋᐅᐣᑎᓇᒪᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ, ᐃᓇᐱᐣ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᐅᒪ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᑕ ᓇᐣᑕ ᐃᔑᑭᑐᐣ ᐅᒪ 1 800 206 7218.