کمک هزینه تحصیلی بلاعوض

طرح پس انداز تحصیلی ثبت شده(RESP) یک حساب پس انداز ویژه تحصیلی است. می توانید این حساب را نزدهر عرضهکننده مجاز RESP باز کنید.

RESP ها آسان شده اند

این ویدئوی کوتاه شما را با RESP ها، اوراق قرضه تحصیلی کانادا و موارد دیگر آشنا می کند. برای آغاز نقطه خیلی خوبی است.

بروشور RESP دولت کانادا

اطلاعات بیشتر را از بروشور طرح پس اندازهای تحصیلی ثبت شده متعلق به دولت کانادا به دست آورید.