درباره ما

ما که هستیم

SmartSAVERبا دادن اطلاعات در زمینه کمکهای رایگان دولتی و دستیابی آنلاین برای شروعاین گونه پس اندازها؛ به خانواده های کانادائی در اقدام به پس انداز برای تحصیلات فرزندانشان کمک می نماید.

SmartSAVER یک پروژۀ اجتماعی غیر انتفاعی است. هدف ما این است که کسب آگاهی و دستیابی خانواده های کانادایی به پولی را که دولت جهت ادامۀ تحصیل فرات راز دبیرستان فرزندانشان توسط RESP (طرح پس انداز تحصیلی) ثبت شده دراختیار آنان می گذارد را آسان تر کنیم.

چرا RESP ها ها مهم هستند؟

RESP ها بهترین راه پس انداز برای ادامۀ تحصیل فرزندان است زیرا دولت کانادا از این راه به شما در پس انداز نمودن کمک می نماید:

  1. The Canada Learning Bond: شما می توانید بسته به میزان درآمدتان تنها با باز کردن یک حساب RESP تا مبلغ ٢۰۰۰ دلار بابت آموزش فرزند خود دریافت نمائید و ملزم به پرداخت پولی نیز نمی باشید.
  2. Canada Education Savings Grant: چنانچه به حساب RESP فرزندتان مبلغی واریزکنید دولت هم مقدار دیگری به آن می افزاید تا میزان پس انداز شما زودتر افزایش یابد.

SmartSAVER به دو شکل به شما کمک می کند:

اول، SmartSAVER اطلاعات مورد نیاز برای دریافت کمک های مالی دولتی برای تحصیل فرزندان را در اختیار خانواده ها میگذارد.

دوم،:با استفاده از Start My RESP (شروع RESP من) خانواده ها می توانند درخواست های RESP وCanada Learning Bond را به صورت آنلاین تسلیم کنند. SmartSAVER با کلیه مؤسسات مالی سراسر کانادا برای باز کردن یک حساب RESP بدون هیچ وجهی هماهنگی کرده است: هیچ هزینه ثبت نام، سالانه و واریز وجهی وجود ندارد.

شرکای ما

SmartSAVER از کلیه ارائه دهندگان RESP که ملزم ب هکمک ب هخانواده ها برای دریافتCanada Learning Bond هستند به همکاری باما دعوت می کند.اگر شما یک ارائه دهنده RESP هستید و می توانید ب هخانواده های واجد شرایط برای باز کردن یک حساب RESP بدون صرف هیچ وجهی (بدون هزینه ثبت نام،هزینه سالانه وهیچ حداقل واریز اولیه به حساب) کمک کنید امروز با ما تماس بگیرید.

SmartSAVER همچنین باطیف گسترده ای از سازمان های خدماتی غیر انتفاعی محلی برای اطمینان از این که خانواده های تحت پوشش آنها از وجود Canada Learning Bondو چگونگی دریافت آن اطلاع دارند، همکاری می کند. اگر شما یکی از سازمان های خدماتی محلی هستید که به خانواده هایی ک هممکن است واجد شرایط دریافت Canada Learning Bond باشند، با ما فوراً تماس بگیرید تا از چگونگی انجام این کار اطلاع یابید.