مقایسه حساب های پس انداز

RESP های رایگان در SmartSAVER.org

SmartSAVER کار شما را برای باز کردن یک حساب RESP و دریافت Canada Learning Bond آسان تر می کند چون فقط با عرضه کنندگان RESP که متنوع ترین نوع حساب یعنی RESP انفرادی را با مشخصات زیر ارائه می‌دهند کار می‌ کند:

  • پرداخت هیچ گونه هزینه برای باز کردن حساب، ثبت نام وهزینه سالانه؛ و
  • بدون شرط حداقل واریز به حساب.

حساب RESP خود را با استفاده از فرم درخواست اینترنتی Start My RESP مربوط به SmartSAVER نزد یکی از عرضه کنندگان RESP زیر باز کنید:

عرضه کنندگان :RESP اگر شما یک حساب RESP انفرادی را ارائه می‌دهید که برای باز کردن، ثبت یا هزینه سالانه آن وجهی دریافت نمی کنید و شرطی برای حداقل واریز به حساب نیز ندارید، برای عضویت در این طرحبا SmartSAVER تماس بگیرید.